13/02/2023

Gridex Protocol: Integrating First Fully On-chain Order Book For a New Generation of DEX

401k Tổng lượt xem

877 Tổng số chia sẻ

Chia sẻ: facebook_logo
banner_content

English version

Gridex Protocol, a cutting-edge decentralized protocol built on the Ethereum mainnet, is pushing the boundaries of what is possible in the DeFi space. Its advanced technology and innovative features are setting a new standard for decentralized trading and driving the decentralization of the financial industry forward. The Cutting-Edge Features of Gridex protocol Gridex Protocol supports the trading of ERC20 tokens using its self-developed, revolutionary Grid Order Maker Book (GMOB) model to deliver safe and effective trading with instantaneous speed. Anyone can expand upon the protocol without extra permissions or smart contracts. Based on this model, the Grid Price Linear Movement (GPLM) algorithm handles transaction execution and settlement. The GPLM is designed to reduce the gas consumption running on Ethereum by achieving the same level of resource consumption as the Constant Function Market Maker (CFMM) algorithm.   The self-developed, revolutionary Grid Maker Order Book (GMOB) model and Grid Price Linear Movement (GPLM) algorithm Gridex Protocol locates the most suitable price for users’ trades from all DEXs on Ethereum, including Uniswap and Sushiswap. Its self-developed GMOB model implements an algorithm that determines the most suitable path and trading amount in less than a second. Gridex Protocol provides exclusive features like its Maker Orders protocol, allowing traders to place orders of any size and price without fear of slippage or MEV. It enables access to liquidity from other DEXs as well as liquidity pooled from users, granting users a smoother trading experience. Besides, it intends to roll out its protocol on more public chains such as Arbitrum, Optimism, Polygon and BNB Chain for faster, more affordable transactions. At its core, Gridex Protocol offers an excellent user experience, driving decentralization and transparency throughout the DeFi market. This will make the exchange a key player in DeFi and cause waves in the space, bringing immense value to the industry and their users in the near future.  Gridex Airdrop  Gridex will launch an airdrop event on February 13th. For more details about the event, please visit our official website and Twitter. To stay informed on the latest developments and campaigns for the Gridex project, we recommend visiting our official website and following our social media channels.   Website: https://gridex.org/ Whitepaper: https://gridex.org/gridex-whitepaper.pdf Twitter: https://twitter.com/gridexprotocol Medium: https://blog.gridex.org/

Vietnamese version

Giao thức Gridex, một giao thức phi tập trung tiên tiến được xây dựng trên mạng chính ethereum, đang vượt qua ranh giới của những gì có thể trong không gian defi, công nghệ tiên tiến và các tính năng sáng tạo của nó đang thiết lập một tiêu chuẩn mới cho giao dịch phi tập trung và thúc đẩy quá trình phi tập trung hóa của ngành tài chính. Các tính năng vượt trội của giao thức Gridex Giao thức Gridex hỗ trợ giao dịch mã ERC20 token bằng cách sử dụng giao thức Gridex tự phát triển, mô hình Sổ lệnh lưới (GMOB) mang tính cách mạng để mang lại giao dịch an toàn và hiệu quả với tốc độ tức thời. Bất kỳ ai cũng có thể mở rộng theo giao thức mà không cần thêm quyền hoặc hợp đồng thông minh. Dựa trên mô hình này, thuật toán Chuyển động tuyến tính giá lưới (GPLM) xử lý việc thực hiện và thanh toán giao dịch. GPLM được thiết kế để giảm mức tiêu thụ gas chạy trên Ethereum bằng cách đạt được mức tiêu thụ tài nguyên tương tự như thuật toán Nhà tạo lập thị trường chức năng không đổi (CFMM). Mô hình Sổ Lệnh Grid Maker (GMOB) tự phát triển, mang tính cách mạng và thuật toán Chuyển động tuyến tính giá lưới (GPLM) Giao thức Gridex xác định mức giá phù hợp nhất cho các giao dịch của người dùng từ tất cả các DEX trên Ethereum, bao gồm cả Uniswap và Sushiswap. Mô hình GMOB tự phát triển thực hiện một thuật toán có thể xác định đường dẫn phù hợp nhất và số tiền giao dịch trong vòng chưa đầy một giây. Giao thức Gridex cung cấp các tính năng độc quyền như giao thức Đặt Lệnh Giao Dịch, cho phép các nhà giao dịch đặt lệnh ở bất kỳ quy mô và giá nào mà không sợ trượt giá hoặc MEV. Điều này cho phép truy cập thanh khoản từ các DEX khác cũng như thanh khoản được tổng hợp từ người dùng, mang lại cho người dùng trải nghiệm giao dịch mượt mà hơn. Bên cạnh đó, nền tảng dự định triển khai giao thức của mình trên nhiều chuỗi công khai khác như Arbitrum, Optimism, Polygon và BNB Chain để có các giao dịch nhanh hơn, thanh khoản cao hơn. Về cốt lõi, giao thức Gridex mang đến trải nghiệm người dùng tuyệt vời, thúc đẩy tính phi tập trung và tính minh bạch trên toàn thị trường DeFi. Điều này sẽ làm cho sàn giao dịch trở thành nhân tố chính trong DeFi và có thể tạo ra được những xu hướng nhất định, mang lại giá trị to lớn cho ngành và người dùng của họ trong tương lai gần. Gridex Airdrop Gridex sẽ khởi động một sự kiện airdrop vào ngày 13 tháng 2. Để biết thêm chi tiết về sự kiện này, vui lòng truy cập trang website và twitter chính thức của chúng tôi. Để được thông báo về những phát triển và chiến dịch mới nhất cho dự án Gridex, chúng tôi khuyên bạn nên truy cập trang website chính thức của chúng tôi và theo dõi các kênh truyền thông xã hội của chúng tôi. Website: https://gridex.org/ Whitepaper: https://gridex.org/gridex-whitepaper.pdf Twitter: https://twitter.com/gridexprotocol Medium: https://blog.gridex.org/


Nội dung
    Tin xem nhiều